ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการซื้อสิทธิ์และขออนุญาตให้ใช้สิทธ์ในโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน ๑ รายการ