โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ประจำปี พ.ศ.2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการยกเลิกบัญชีระบบมือฯ"