กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการรับบริจาคโลหิต โดยความร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์  วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเจริญพระชนนพรรษา ครบ 67พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562