มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยประชุมผ่านออนไลน์โปรแกรม Skype for Business ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก