บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ Skype for Business วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง