รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบออนไลน์ SDU Web Conference) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี