สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2562” นายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกล่าวเปิดการประชุม  โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารและคณะ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสอนอย่างไรให้โดยใจผู้เรียน ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต