โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความนอบน้อมต่อครู ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่คงต่อไปในอนาคต วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก