หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมร่วมกับ บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด ซึ่งประกอบด้วย  นายอำนวย โกวิทธรรมกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท นางสาวลัดดา โกวิทธรรมกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัยนวัตกรรมและการขออนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญากับนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์ เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมสารดับเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายพงษ์ภัทร ทองมาก  เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อพิจารณาการร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม ดังกล่าว  ณ ห้องประชุม Sharing room อาคารสำนักวิทยบริการฯ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562