มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้ความอนุเคราะห์ในด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมภาคีเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUCC2020) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต