มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก