มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมร่มไทร ชลพฤษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก