ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา  เข้าร่วมประชุมวางแผนจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 ในส่วนของการจัดกิจกรรมปฐมวัย เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี