มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.) จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในหลักสูตร “ทักษะการเข้าสังคม ภาษาและมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล” และ “EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางเพ็ญศิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำกนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจการบิน ม.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง พร้อมด้วยทีมวิทยากร ได้จัดกิจกรรม เรื่อง “ทักษะการเข้าสังคม ภาษาและมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล” และในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ “EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ เทคนิคการขับเคลื่อนองค์” นำโดยคณาจารย์จากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับและปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนการเป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารทั้งการบริหารงานและการบริหารคน รวมทั้งความเป็นนานาชาติและสากล ณ ห้อง 2205 อาคารทางเชื่อม ม.สวนดุสิต ศูนย์ลำปาง