กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการปรึกษา/ตรวจรูปแบบผลงาน/พร้อมให้คำแนะนะในการจัดทำรูปเล่ม “งานวิเคราะห์/สังเคราะห์ และการเขียนงานวิจัยแบบ R2R” ภายใต้กิจกรรมชื่อ “คลินิกการเขียนเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์ และการเขียนงานวิจัยแบบ R2R” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2562