ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning Teaching Method) และการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งข้อสรุปในที่ประชุมจะมีแนวทางดังนี้ 1) อาจารย์ผู้สอนต้องมีความเข้าใจเรื่อง Active Learning อย่างลุ่มลึก เพื่อนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนอย่างหมาะสม 2) ในวิธีการจัดการสอน Active Learning รวมถึงการที่ผู้สอนต้องสร้างกระบวนการ Reflect การสอน ต้องทำทั้งของตนเองและของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน และ 3) ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 จะมีการทดลองเทคนิคและวิธีการต่างๆ ของ Active Learning ไปใช้ในชั้นเรียน และจะนำผลการทดลองไปเผยแพร่เป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนต่อไป โดยจัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย