สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดโครงการ “การอบรมพัฒนาอาจารย์ ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562” รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบาย เรื่อง ความเป็นสวนดุสิต : จากนโยบายสู่การปฎิบัติ , ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต , ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเรื่อง ร้อยเรียงภาพรวมรายวิชาความเป็นสวนดุสิต จากนั้นเป็นการแนะนำแนวการสอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ14 หน่วยการเรียนรู้  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 กรกฎาคม 2562