ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ (กระทะไฟฟ้าแบบกระดก)