ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒ รายการ