ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างออแกไนซ์ในการดำเนิน การออกแบบบูธของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน การจัดพื้นที่แสดงนิทรรศการความรู้ เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการฯ รูปแบบของกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เข้าชมงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์แสง สี เสียง