นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มสด. คว้ารางวัลจากการแข่งขันประกอบอาหาร ในงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019
อาจารย์ ม.สวนดุสิต รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย ประจำปี 2562