ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Access Point) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๘ ชุดเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำม่าน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขายทอดตลาดแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๘๐ ลูก