ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำม่าน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบ เครือข่ายไร้สาย และระบบกล้องวงจรปิดภายในศูนย์เสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Access Point) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๘ ชุดเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง