ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และพนักงาน ปีงบประมาณ พ..2562-2565 และการพิจารณาโครงการของอนุกรรมการคณาจารย์และพนักงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.. 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มสด. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562