ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างออแกไนซ์ในการดำเนินการ การออกแบบบูธของผู้ประกอบ การวิสาหกิจชุมชนจัดพื้นที่แสดงนิทรรศการความรู้เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการฯ รูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้ที่เข้าขมงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์แสงสี เสียง โดยวิธีคัดเลือก
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเขิญสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่1