หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ประธานหลักสูตรฯกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานฯ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขานุการฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2562