ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมี นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ หอการค้า และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อหาแนวทาง ดูแลทุกข์สุข และความเดือดร้อนของประชาชน ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๗.๐๐ – ๘.๓๐ น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

  

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมหารือกับฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ในการทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสี และมหาวิทยาลัยอุตระ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการไปเรียนต่างประเทศ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มสด. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)