หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ได้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนที่ต่างประเทศมากที่สุด จึงเข้าร่วมปรึกษาหารือกับ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์  โดยมี ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ  ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผศ.ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ และ  ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ การหารือในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการทำบันทึกข้อตกลง ด้านการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย Universiti Utara Malaysia (UUM) และมหาวิทยาลัยกวางสี (Guangxi University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาต่างประเทศ (9 ก.ค.) 

  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา รหัส 62
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562