สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา รหัส 62 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต  หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 – 11 ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. จัดประชุมคณะกรรมการการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing :AUC2) และ การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (Asia Join Computing Conference : AJC2)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมหารือกับฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ในการทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสี และมหาวิทยาลัยอุตระ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการไปเรียนต่างประเทศ