รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing :AUC2) และ การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (Asia Join Computing Conference : AJC2) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงการ การจัดงานที่ผ่านมา และการกำหนดการจัดงาน AUCC 2020 ณ ห้องประชุม Lecture Room อาคาร สวนดุสิต The open ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

  

สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา รหัส 62