รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ เรื่องปฎิทินกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 17(74)/2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. จัดประชุมคณะกรรมการการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing :AUC2) และ การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย (Asia Join Computing Conference : AJC2)