แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการHuman Resources Scorecard” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2562