ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(36)/2562 มีวาระสำคัญเรื่อง ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (.. 2559-2562) ฯลฯ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้แทนอธิการบดีมอบของที่ระลึกในโอการครบวาระของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

สหกรณ์ออมทรัพย์สวนดุสิตถวายเทียน หลอดไฟ เนื่องในวันเข้าพรรษา
กองกฎหมาย จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 17(74)/2561