ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ  ครั้งที่ 2(2)/2562 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ พ.. …. และแนวทางการยกร่างกฎหมายลำดับรองตามประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การบริหารงานบุคคลโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ พ.. 2560 หมวด 3 การจ้าง ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดทำโครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพการผลิตแตงโมเกาะสุกร ในจังหวัดตรังโดยระบบสารสนเทศทางการเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์สวนดุสิตถวายเทียน หลอดไฟ เนื่องในวันเข้าพรรษา