อาจารย์กฤษณ์ นวลจันทร์ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง หัวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับศักยภาพการผลิตแตงโมเกาะสุกร ในจังหวัดตรังโดยระบบสารสนเทศทางการเกษตร ได้นำแอพพลิเคชั่นตรวจสอบย้อนกลับ ที่ได้ผลจากการวิจัยนำไปทดสอบระบบกับผู้บริโภค เมื่อวันที่ 10-11 กรกฏาคม 2562 ด้วยความร่วมมือของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรออกตลาดแบบพรีเมียม ซึ่งระบบดังกล่าวได้ออกแบบรองรับสินค้าเกษตรทุกประเภท ตั้งแต่การลงทะเบียนเกษตร ลงทะเบียนแปลง เก็บข้อมูลบันทึกสมุดเกษตรกร รองรับการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตร และถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ การรับซื้อ การขายที่รองรับการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จะนำระบบดังกล่าวขยายผลสินค้าเกษตรในจังหวัดต่อไป 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดงาน งาน “ปูเสื่อ จกข้าวเหนียว เคี้ยวไก่ย่าง”
ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรอง สำนักกิจการพิเศษ  ครั้งที่ 2(2)/2562