๑. รายละเอียดการประกวด โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐

๒. ใบสมัคร โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐

๓. แบบกรอกแนวคิดของผลงาน โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐

๔. กำหนดการ โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศร่วมมือกับ Suan Dusit The Open คณะ หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม October Camp 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2562 (รวม 17 วัน โดยเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ MangoSTEEMS ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CodeMonkey : Game Builder for the 21st Century World : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1