28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
85 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 4 ปี การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ