ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เปิดรับสมัครหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับ SENIOR FELLOW (SFHEA) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) คนแรกของมหาวิทยาลัย