1. แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  2. ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  3. ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
  4. ใบทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
  5. ที่พักในเขตดุสิต
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปูพื้นกระเบื้องยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง