มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สิงหาคม 2562 (ระยะที่ 81)