กองบริหารงานบุคคลขอฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงน้ำดุสิตา ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมของนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS4และ5 ในการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย (English Discoveries Online และทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Placement Test)-สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สภาคณาจารย์และพนักงาน มสด. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 2019