คลิก โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นประจาปี 2019

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา-สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562