สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. เข้ารับโล่เกียรติคุณชรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. คว้ารองอันดับ 2 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2019