ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมของนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS4และ5 ในการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย (English Discoveries Online และทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Placement Test)-สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา-สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ