ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือฯ เพื่อดำเนินการในการทำงานขององค์กร PECERA Thailand คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6/2562 โดยมีวาระที่ประชุม อาทิ ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำวารสารฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  การจัดบริการวิชาการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 434 ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)