หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร รอบ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ประธานตรวจประเมินภายนอก อาจารย์ศิระ นาคะศิริ กรรมการตรวจประเมินภายนอก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ กรรมการตรวจประเมินภายใน และผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง ไขว้พันธุ์ เลขานุการตรวจประเมิน เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต