ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2562 มีวาระสำคัญ เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ณ นครปักกิ่ง ประจำปี 2562 และโครงการอบรมการสอนภาษาจีน สำหรับผู้ดูแลเด็กผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562