ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ โดยพระบรมราชานุญาต ครั้งที่ 8 หัวข้อ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกียรติยศและศักดิ์ศรี อัญมณีแห่งชีวิต” โดยมี ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายธวพงศ์ อ่อนนุช ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บรรยายหัวข้อ “ความเป็นมา บทบาท และความสำคัญของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย อดีตถึงปัจจุบัน และ หัวข้อ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำคัญที่ควรรู้จัก ตระกูลนพรัตน์ฯ ตระกูลมหาจักรีฯ ตระกูลจุลจอมเกล้า ตระกูลช้างเผือกและตระกูลมงกุฎไทย” ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายหัวข้อ “มรดก ภูมิปัญญาแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับไว้คู่แผ่นดิน” ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ห้อง 2310 อาคาร 2 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต