การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2562)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมของนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS4และ5 ในการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย (English Discoveries Online และทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Placement Test)-สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม