ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 10(31)/2562 โดยมีวาระเรื่อง (ร่าง) แผนการดำเนินงานสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร่าง) คำสั่งสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์สำนักกิจการพิเศษ (ร่าง) คำสั่งสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาเงินสดย่อย เงินทอน และผู้อนุมัติจ่ายเงินของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2562