สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อม พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Mr. Sievert Larsson และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับมูลนิธิ Create Your Future โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต